Khuôn nhựa - Khuôn máy giặt

Nguyên vật liệu: 111

Kích thước: 560x480x412

Máy sử dụng: Khuôn nhựa - Khuôn máy giặt

Lid Guide A

Nguyên vật liệu: 111

Kích thước: 560x480x412

Máy sử dụng: 123

Lid Guide Unit

Nguyên vật liệu: 111

Kích thước: 560x480x412

Máy sử dụng: 123

Gia công ép nhựa Lid Sash A_B

Nguyên vật liệu: 111

Kích thước: 560x480x412

Máy sử dụng: 123

Sash Tray Crisper

Nguyên vật liệu: Sash Tray Crisper

Kích thước: Sash Tray Crisper

Máy sử dụng: Sash Tray Crisper

Sash Tray FCF

Nguyên vật liệu: Sash Tray FCF

Kích thước: Sash Tray FCF

Máy sử dụng: Sash Tray FCF

Sash Tray PCB

Nguyên vật liệu: 111

Kích thước: 560x480x412

Máy sử dụng: 123

Sash Tray PCT

Nguyên vật liệu: 111

Kích thước: 560x480x412

Máy sử dụng: 123