Khuôn đúc nhôm áp lực cao 02

Nguyên vật liệu: ADC12

Kích thước: 830 x 080 x 890

Máy sử dụng: 800T

Khuôn đúc nhôm áp lực cao 01

Nguyên vật liệu: ADC12

Kích thước: 800 x 900 x 795

Máy sử dụng: 670T

Khuôn đúc nhôm áp lực cao 03

Nguyên vật liệu: ADC12

Kích thước: 760 x 1080 x 850

Máy sử dụng: 800T

Khuôn nhựa thiết bị sinh vệ 02

Nguyên vật liệu: ABS

Kích thước: 260 x 400 x 285

Máy sử dụng: 60T