Khuôn nhựa máy in 03

Nguyên vật liệu: PS

Kích thước: 600 x 500 x 480

Máy sử dụng: 150T

Khuôn nhựa máy in 02

Nguyên vật liệu: POM

Kích thước: 250 x 230 x 220

Máy sử dụng: 60T

Khuôn nhựa máy in 01

Nguyên vật liệu: POM

Kích thước: 250 x 250 x 240

Máy sử dụng: 50T

Khuôn nhựa máy in 04

Nguyên vật liệu: 111

Kích thước: 560x480x412

Máy sử dụng: 123

Khuôn nhựa máy in 05

Nguyên vật liệu: 111

Kích thước: 560x480x412

Máy sử dụng: 123