Khuôn nhựa xe máy 09

Nguyên vật liệu: POM

Kích thước: 560x480x412

Máy sử dụng: 123

Khuôn nhựa xe máy 10

Nguyên vật liệu: ABS

Kích thước: 560x480x412

Máy sử dụng: 850/1050T

Khuôn nhựa xe máy 11

Nguyên vật liệu: ABS

Kích thước: 560x480x412

Máy sử dụng: 350T

Khuôn nhựa xe máy 12

Nguyên vật liệu: ABS

Kích thước: 560x480x412

Máy sử dụng: 50T

Khuôn nhựa xe máy 01

Nguyên vật liệu: ABS

Kích thước: 1360 x 1050 x 750

Máy sử dụng: 1050T

Khuôn nhựa xe máy 02

Nguyên vật liệu: ABS

Kích thước: 850 x 1250 x 765

Máy sử dụng: 850/1050T

Khuôn nhựa xe máy 03

Nguyên vật liệu: ABS

Kích thước: 1150 x 1490 x 800

Máy sử dụng: 1300T

Khuôn nhựa xe máy 04

Nguyên vật liệu: ABS

Kích thước: 1500 x 990 x 770

Máy sử dụng: 1050/1300T

Khuôn nhựa xe máy 05

Nguyên vật liệu: ABS

Kích thước: 910 x 1185 x 798

Máy sử dụng: 850/1050T

Khuôn đúc nhựa cao su

Nguyên vật liệu: YSV-7

Kích thước: 540 x 700 x 310

Máy sử dụng: 350T

Khuôn nhựa ô tô 01

Nguyên vật liệu: PP-AS-005

Kích thước: 900 x 900 x 565

Máy sử dụng: 550T

Khuôn nhựa ô tô 02

Nguyên vật liệu: PP-FP-TD20

Kích thước: 860 x 800 x 720

Máy sử dụng: 550T