Khuôn nhựa xe máy 06

Nguyên vật liệu: ABS

Kích thước: 1020 x 1400 x 890

Máy sử dụng: 850/1050T

Khuôn nhựa xe máy 07

Nguyên vật liệu: ABS

Kích thước: 1010 x 1560 x 820

Máy sử dụng: 1050/1300T

Khuôn nhựa xe máy 08

Nguyên vật liệu: ABS

Kích thước: 1500 x 940 x 995

Máy sử dụng: 1050/1300T